Pakalpojumi

Pakalpojumi ģeoloģijas jomā

Ģeoloģiskā izpēte:

 • Derīgo izrakteņu ģeoloģiskā izpēte;
 • Derīgo izrakteņu ieguves projektu sagatavošana;
 • Ģeoloģiskā kartēšana;
 • Hidroģeoloģiskā kartēšana;
 • Atradnes inženierģeoloģiskais raksturojums;
 • Derīgo izrakteņu krājumu aprēķins un atlikušo krājumu aprēķins (inventarizācija).


Pasūtītājs saņem pārskatu ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra akceptētiem derīgo izrakteņu krājumiem.

Ģeotehniskā un inženierģeoloģiskā izpēte būvniecības vajadzībām sauszemē un akvatorijās no pontona

 • Urbšana ar traucētas un netraucētas struktūras grunts paraugu noņemšanu;
 • Gruntsūdens paraugu noņemšana;
 • Hidroģeoloģiskā kartēšana;
 • Grunts izpēte dabīgos apstākļos.

Pakalpojumi vides aizsardzības jomā

 • IESNIEGUMU sagatavošana A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības atļauju saņemšanai;
 • Piesārņojošo vielu izmešu aprēķins un STACIONĀRU PIESĀRŅOJUMA AVOTU EMISIJU LIMITU PROJEKTU sagatavošana;
 • IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS;
 • Sabiedrisko apspriešanu organizēšana un vadīšana;
 • Rūpniecisko avāriju novēršanas programmu, Drošības pārskatu un Civilās aizsardzības plānu izstrāde;
 • Dabas resursu nodokļa aprēķins;
 • Atskaišu "2-Gaiss", "2-Ūdens", "3-Atkritumi" sagatavošana;
 • Konsultācijas vides aizsardzības jomā;
 • Potenciāli piesārņotu vietu monitoringa sistēmu izveide;
 • Gruntsūdens, grunts un notekūdeņu piesārņojuma monitorings.


Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveidei un monitoringa veikšanai katru gadu tiek saņemta Zemes dzīļu izmantošanas licence.

Ar urbšanu saistītie pakalpojumi

Mēs piedāvājam:
 • artēzisko aku ierīkošanu līdz 100 m;
 • ūdens apgādes aku ierīkošanu smiltī – spices ierīkošanu;
 • aku skalošanu ar ūdeni un gaisu;
 • novecojušu urbumu tamponēšanu;
 • saskaņošanu valsts iestādēs;
 • dziļurbumu pasu sagatavošanu.