Pakalpojumi

Ģeoloģija un ģeotehniskā izpēte

Ģeoloģiskā izpēte un derīgo izrakteņu krājumu aprēķins
 • Urbšana ar traucētas un netraucētas struktūras grunts paraugu noņemšanu
 • Ģeoloģiskā kartēšana
 • Hidroģeoloģiskā kartēšana
 • Atradnes inženierģeoloģiskais raksturojums
 • Derīgo izrakteņu krājumu aprēķins un atlikušo krājumu aprēķins (inventarizācija)


Pasūtītājs saņem pārskatu ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra akceptētiem derīgo izrakteņu krājumiem.
Piedāvājam sagatavot arī DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVES PROJEKTUS.

Inženierģeoloģiskā izpēte būvniecības vajadzībām

 • Urbšana ar traucētas un netraucētas struktūras grunts paraugu noņemšanu
 • Gruntsūdens paraugu noņemšana
 • Hidroģeoloģiskā kartēšana
 • Grunts izpēte dabīgos apstākļos

Vides aizsardzība

Sniedzam šādus pakalpojumus vides aizsardzības jomā:


 • IESNIEGUMU sagatavošana A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības atļauju saņemšanai;
 • piesārņojošo vielu izmešu aprēķins un STACIONĀRU PIESĀRŅOJUMA AVOTU EMISIJU LIMITU PROJEKTU sagatavošana;
 • IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS;
 • sabiedrisko apspriešanu organizēšana un vadīšana;
 • rūpniecisko avāriju novēršanas programmu, Drošības pārskatu un Civilās aizsardzības plānu izstrāde;
 • dabas resursu nodokļa aprēķins;
 • atskaišu "2-Gaiss", "2-Ūdens", "3-Atkritumi" sagatavošana;
 • konsultācijas vides aizsardzības jomā;
 • gruntsūdens un notekūdeņu monitorings;


Zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveidei un monitoringa veikšanai katru gadu tiek saņemta Zemes dzīļu izmantošanas licence.

Urbumu ierīkošana

Mēs piedāvājam:
 • artēzisko aku ierīkošanu līdz 100 m;
 • ūdens apgādes aku ierīkošanu smiltī – spices ierīkošanu;
 • aku skalošanu ar ūdeni un gaisu;
 • novecojušu urbumu tamponēšanu;
 • saskaņošanu valsts iestādēs;
 • dziļurbumu pasu sagatavošanu.